توضیحات و آمار و اطلاعات عمرانی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به عنوان یکی از واحد های بسیار بزرگ منطقه 8 ، جزو معدود واحد های مجاور پایتخت میباشد که از نظر جذب دانشجو موقعیت ممتازی را دارا بوده ؛ به گونه ای که نرخ جذب دانشجو طی یک دوره 8 ساله همواره روندی تصاعدی داشته است. این مهم، عزمی جدی را جهت بستر سازی مناسب زیربنایی به منظور رفاه حال دانشجویان و اساتید جهت رسیدن به استاندارهای مناسب  طلب می نماید.

واحد اسلامشهر هم اکنون با تملک 6 سایت آموزشی مختلف ( به غیراز سایتهای مربوط به مدارس سما) و داشتن 22586 نفر دانشجو (تا نیمسال اول سال92) دارای زیر بنای صرفاً آموزشی بالغ بر 18492 متر مربع می باشد که سرانه آموزشی آن، 82/0 متر مربع است.

 

جدول مشخصات سایتهای مختلف واحد

برای اضافه نمودن سرانه آموزشی واحد بر اساس طرح کوتاه مدت تهیه شده، ساختماتی آموزشی( ساختمان تحصیلات تکمیلی) با زیربنای 4766 متر مربع در نظر گرفته شده است که در مرحله شروع به کار عملیات اجرایی می باشد.  بر اساس  طرح طولانی مدت تهیه شده، واحد  در حال بررسی و تهیه زمینی مناسب می باشد تا  طبق یک طرح مدون شروع به ساخت و ساز کلان جهت ارتقاء کلیه سرانه های موجود بنماید.                                                                                                                                                 

          زیربنای مورد بهره برداری واحد به تفکیک کاربری