توضیحات و آمار و اطلاعات عمرانی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به عنوان یکی از واحد های بسیار بزرگ منطقه 8 ، جزو معدود واحد های مجاور پایتخت میباشد که از نظر جذب دانشجو موقعیت ممتازی را دارا بوده ؛ به گونه ای که نرخ جذب دانشجو طی یک دوره 8 ساله همواره روندی تصاعدی داشته است. این مهم، عزمی جدی را جهت بستر سازی مناسب زیربنایی به منظور رفاه حال دانشجویان و اساتید جهت رسیدن به استاندارهای مناسب  طلب می نماید.

واحد اسلامشهر هم اکنون با تملک 6 سایت آموزشی مختلف ( به غیراز سایتهای مربوط به مدارس سما) و داشتن 22586 نفر دانشجو (تا نیمسال اول سال92) دارای زیر بنای صرفاً آموزشی بالغ بر 18492 متر مربع می باشد که سرانه آموزشی آن، 82/0 متر مربع است.

 

زیربنا

سطح

اشغال

مساحت زمین

(متر مربع)

نام سایت

ردیف

21140

8790

23374

سایت مرکزی

1

2810

2100

3085

سایت ورزشی شهید عباسپور

2

476

185

5/213

سایت مرکز مشاوره و تحصیلات تکمیلی

3

843

550

1000

سایت نواب

4

12100

11800

60000

سایت پروفسور حسابی

5

-

-

471530

سایت فیروز بهرام

6

جدول مشخصات سایتهای مختلف واحد

برای اضافه نمودن سرانه آموزشی واحد بر اساس طرح کوتاه مدت تهیه شده، ساختماتی آموزشی( ساختمان تحصیلات تکمیلی) با زیربنای 4766 متر مربع در نظر گرفته شده است که در مرحله شروع به کار عملیات اجرایی می باشد.  بر اساس  طرح طولانی مدت تهیه شده، واحد  در حال بررسی و تهیه زمینی مناسب می باشد تا  طبق یک طرح مدون شروع به ساخت و ساز کلان جهت ارتقاء کلیه سرانه های موجود بنماید.                                                                                                                                                 

          زیربنای مورد بهره برداری واحد به تفکیک کاربری                  

مساحت کل ابنیه مورد بهره برداری

سایر کاربریها

فرهنگی و هنری

تجاری

 

پژوهشی و تحقیقاتی

بهداشتی و درمانی

کشاورزی

سماء

مذهبی

 

خوابگاه دانشجویی

 

 

رفاهی و مسکونی

 

سالن ورزشی

 

 

اداری

 

 

آموزشی

 

آموزشکده

مدارس

نمازخانه

مسجد

 

44824

 

2200

 

1452

 

-

 

2965

 

64

 

352

 

7455

 

-

 

 

560

 

-

 

-

 

3500

 

2950

 

4820

 

18492