پروژه های آتی

  1. احداث مرکز تحقیقات کشاورزی در زمین 46 هکتاری فیروز بهرام