معاونت عمران

دکتر محمود ذاکری نیری
معاونت عمران واحد

Email: civil@iiau.ac.ir

 

اهداف حوزه معاونت عمرانی :

- برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل: ساختمانهای آموزشی، اداری، رفاهی و سایر ساختمانها

- نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود در دانشگاه

- دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی و غیره

 

وظایف معاونت:

- بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاهی وتهیه گزارش بمنظور ارائه به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم

- تهیه وارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی وفیزیکی موجود

- اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد وسازمان مرکزی درمورد میزان هزینه پروژه ها وطرحها بر اساس مقررات مربوطه

-تنظیم قرار دادها در چارچوب متن تائید شده سازمان مرکزی دانشگاه (معاونت عمرانی)

- نظارت بر اجرای پروژه ها وطرحها وبررسی مقادیر کار وصورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران

- تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (ا نواع ومقدار) وارائه آن قبل از شروع کار اجرایی به قسمت تدارکات جهت تأمین بموقع مصالح

- نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد وارائه آن به مراجع ذیربط

- برنامه ریزی برای انجام تعمیرات ونگهداری اتفاقی ودوره ای کلیه ساختمانها وتأسیسات-

- تهیه وارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی (معاونت عمرانی)

حوزه های ذیربط:

- حوزه معاونت عمرانی

- اداره طراحی و اجرا

- اداره نگهداری و تعمیرات